مواظب حواس پرتی ها باشید.

یکی از چیز هایی که در این دوران حواس ما را از اهداقمان پرت می کند ، خبر های بدی است که جدیدا می شنویم .

اگر خوب دقت کنید می بینید که شما بعد از مدتی غرق در خبر های منفی می شوید و نمی توانید از این مرداب بیرون بیایید .

بیشتر که دقت کنید متوجه یکسری الگو ها می شوید .

الگو هایی که اگر شما را بدبخت نکنند حداقل شما را در سطح خودتان نگه می دارند .

شما فقط و فقط درجا می زنید .

حواستان باشد که در این شرایط توجه تان را روی هدفتان متمرکز نگه دارید این تنها وظیف شماست .